Project info

  • Khách hàng: Tạ Quang Minh
  • Địa chỉ:: Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
  • Hạng mục: Xây mới
  • Year:2016